Emra Shqiptarë | Shkronja Gj
 
Emra Mashkullorë Emra Femërorë
Gjallim
Gjallor
Gjanosh
Gjator
Gjelbërim
Gjelbëror
Gjelosh
Gjelush
Gjerush
Gjethor
Gjik
Gjin
Gjinush
Gjallime
Gjallore
Gjelbërime
Gjelbërore
Gjelina
Gjeraqina
Gjethina
Gjethore
Gjina
Gjinushe

 

  Dërgoni nje emër   [ Faqja kryesore]