Shqiperia.Com Portali me i madh Shqiptar
Email Falas @shqiperia.com
Miqte, krijoni komunitetin e miqve tuaj
Chat #shqiperia, vajza djem shqipetare
Dyqani Virtual Shqiptar
Lojra ne Internet
Hapesira
Artikull Lajm
 

  Emra Shqiptarë | Shkronja P
 
Emra Mashkullorë Emra Femërorë
Pajor
Pajtim
Panent
Paran
Parish
Parlind
Parmor
Partin
Parush
Parver
Pasin
Pelion
Pelionian
Pellazg
Pëllumb
Pëllumbardh
Pëllumbor
Pëlqim
Per
Përgëzim
Perinjak
Përnar
Përparim
Perset
Petrit
Pezar
Pin
Pine
Pinent
Pinjoll
Pirro
Pirust
Pirustian
Pishak
Pishtar
Pladiron
Plahent
Plakont
Plarent
Plarentian
Plarentin
Plat
Plator
Platoran
Platur
Platuran
Plepan
Pleurat
Plotmir
Prarim
Prekatar
Premal
Premt
Premtar
Premtim
Premtor
Preshtim
Pretash
Prijar
Prijatar
Progon
Punbardh

Pajtime
Panenta
Panjëz
Paqësime
Paqësore
Parane
Parëz
Parime
Parlinda
Parmore
Partina
Parushe
Parvera
Pashie
Pasina
Pekulare
Pekule
Peliona
Pellazge
Pëllumbe
Pëllumbesha
Pëllumbore
Pëlqime
Pemël
Pemëlina
Pera
Përgëzime
Përgëzore
Përlindje
Përnare
Përparime
Perseta
Petrite
Peza
Pezare
Pina
Pinenta
Pirrina
Pishtare
Plaina
Plarenta
Plarentina
Platora
Platorana
Platura
Platurana
Plepane
Pleurata
Plotmira
Plotnie
Pohime
Pranvera
Prekatare
Premta
Premtare
Premtime
Premtore
Preshtime
Prijare
Prijatare
Progone
Prusha
Puhie
Puhiza
Punbardha
Pundrita
Punmira
Puntore

 

  Dërgoni nje emër   [ Faqja kryesore]